سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمین اسکوئیان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه آزاد مشهد، گروه زر
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد مشهد، گروه زراعت و اصل
احسان اسکوئیان – دانشجوی دکترا بیوتکنولوژی مولکولی سلولی، دانشکده بیوتکنولوژی گروه
احسان کریمی – دانشجوی دکترا بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی گروه علوم و زراعت اص

چکیده:

آلبالو محلب از دو جنبه باغبانی و گیاهان داروئی حائز اهمیت است. محلب پایه پا کوتاه و بسیار مناسب و مقاوم که برای درختانی چون گیلاس و البالو تجاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. بذر این گیاه دارای خوای بوده که در این تحقیق به بررسی تاثیر مدت زمان سرمادهی مرطوب و همچنین دمای استراتیفیکاسیون بر میزان بازدارنده های فنولیکی و فلانوئیدی پرداخته شد. تحقیق با آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار که عامل اول دمای استراتیفیکاسیون در دو سطح ۷ درجه و ۲ درجه سانتیگراد و عامل دوم مدت زمان استراتیفیکاسیون در ۶ سطح ۱۸۰ و ۱۵۰ و ۱۲۰ و ۹۰ و ۶۰ و ۳۰ روز انجام گرفت. نتایج نشان داد که میزان فنولیک و فلاونوئید در نمونه شاهد به میزان ۰/۱۸±۷۵/۶۳ و ۰/۳۷±۲۸/۲۶ میلی گرم بر گرم ماده خشک و این ترکیبات با گذشت مدت زمان استراتیفیکاسیون مرحله به مرحله اندازه گیری شد که در پایان ۱۸۰ روز در تیمار دمایی ۷ درجه به کمترین مقدار خود رسید با میزان فنولیک و فلاونوئید به مقدار ۰/۹±۲۴/۹۶ و ۰/۲۱±۱۰/۵۳ میلی گرم بر گرم ماده خشک که ملاحظه شد در تیمار دمایی ۷ درجه سانتیگراد مقدار این ترکیبات بیشتر از تیمار دمایی ۴ درجه کاهش پیدا کرده است. این آزمایش در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه آزاد مشهد انجام شد.