سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد پذیرا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
ارسلان افشار میرگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

امروزه یکی از مشکلات مهم در زمینه زیست محیطی تولید انبوه مواد زائد جامد می باشد . در یک جامعه شهری ، انواع مختلفی از این زائدات تولید می شوند . در زمان حال مدیریت مواد زائد دیگر فقط منحصر به جمع آوری زائدات نمی باشد ، بلکه بر اساس اصول مدیریت پسماند ها ضرورت دارد که با اجرای برنامه های آموزشی از تولید بخشی از پسماندها جلوگیری کنیم . ( مانند الگوی صحیح مصرف و تفکیک پسماندها در مبدا) و این میسر نیست ، مگر اینکه اطلاع رسانی در زمینه مواد زائد د رجامعه بطور فراگیر گسترش یابد . ین مطالعه توصیفی – مقطعی که از بررسی ۲۶۱ پرسشنامه برگشت داد شده از ۳۰۰ پرسشنامه ای که در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران در پائیر ۱۳۸۳توزیع گردید و به کمک نرم افزار spss نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفت . با پردازش اطلاعات دانشجویان درباره مدیریت مواد زائد مشخص گردید که دانشجویان از لحاظ آگاهی ۳۰% خوب ۳۶% متوسط و ۱۹% ضعیف و ۱۵% از دانشجویان مورد مطالعه از مسئله بازیافت آگاهی نداشتند . ۴۸% از دانشجویان مورد مطالعه عملکرد خوب ۳۲% عملکر متوسط و ۲۰% عملکرد ضعیف داشتند . دانش و آگاهی خانم ها (۵۹%) د رمورد مسائل مختلف مدیریت مواد زائد بیشتر از آقایان (۴۱%) بود. می توان با تدارک اردو های بازدید از مراکز مختلف مرتبط با مدیریت مواد زائد گنجاندن واحدهای درسی اختیاری در زمینه محیط زیست و بازیافت برگزاری همایش های دانشجویی د رزمینه بهداشت محیط و پسماندها به تشویق افراد پرداخت.