سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن دستگیر – استاد و هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود همت فر – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
ایوب مهدیان فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی میزان اهمیت هر یک از معیارهای اصلی اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای که در تصمیم گیری مدیران مؤثر است می پردازد. این معیارهای اصلی عبارتند از هزینه استراتژیک، فناوری اصلاعات (IT)، انعطاف پذیری در فرآیند محصول، سرمایه گذاری در چند مرحله و هزینه تحقیق و توسعه که هر یک از این مفروضات دارای اهمیت زیادی در اختیارات سرمایه گذاری برخوردار هستند. در این تحقیق با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران ۱۲۶ نمونه انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه فازی و AHP به بررسی میزان اهمیت هر یک از معیارهای اصلی اختیارات سرماه گذاری در تصمیم گیری مدیران پرداختیم و در نهایت به صورت زیر طبقه بندی می شوند: ۱- انعطاف پذیری در فرآیند و محصول ۲- سرمایه گذاری در چند مرحله ۳- هزینه استراتژیک ۴- فناوری اطلاعات (IT) 5- هزیته تحقیق و توسعه. بر اساس نتایج بدست آمده اگر چه مدیران به صورت آکادمیک با اختیارات سرمایه گذاری آشنایی ندارند اما به صورت عملی این اختیارات را بکار برده و ه مانند کارشناسان عمل می کنند.