سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسن شعبانی – دکترای برنامه ریزی درسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام
سپیده صفایی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی – کارشناس سازمان امور مالیاتی کشور

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود یکی از سازمانهای دولتی کشور و میزان انطباق آن با ویژگی های سازمان یادگیرنده بر اساس مدل سستمی مارکوات انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان ستادی سازمان مورد مطالعه تشکیل می دهند که از میان آنها ۱۴۹ نفر به عنوان نمونه بصورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نیمرخ سازمان یادگیرنده مارکوات با اعتبار ۰/۹۶ استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و ازمون t تک گروهی به منظور مقایسه میانگین ویژگی های نمونه پژوهش با میانگین وضعیت مطلوب (سازمان یادگیرنده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل حاکی از آن است که سازمان مورد مطالعه فاقد ویژیگی های سازمان یادگیرنده می باشد.