سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید خنیفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمد مهران زاده – عضو هیات علمی گروه ماشینها و مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلا
مرتضی الماسی – عضو هیات علمی گروه ماشینها و مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی میزان انرژی مصرفی و راهکارهای کاهش آن در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که اولین واحد تولید شکر از نیشکر در ایران و در سطح ۶۲۶۴/۱۷۰ هکتار که ۱۴۷۱/۶۰ هکتار آن پلنت و ۴۷۹۲/۵۷ هکتار مزارع راتون انجام گردیده است. روش تحقیق به صورت میدانی و در طی مراحل مختلف کاشت، داشت وبرداشت مزارع پلنت، راتون و محاسبه میزان مصرفی هر یک از نهاده ها و تعیین سهم هر یک در سیستم و میزان ارزش انرژی آنها انجام شده است. نتایج نشان داد که کل انرژی ورودی در مزارع پلنت ۱۷۱۲۳۵/۲ مگاژول در هکتار می باشد که۱۱/۱۱ درصد آن انرژی های مستقیم و۸۸/۸۹ درصدآن انرژی غیر مستقیم بود. عملکرد محصول در این مزارع ۱۰۵ تن و ۵۵۶۵۰۰ مگاژول در هکتار گردید. نسبت انرژی۳/۲۵ و بهره دهی انرژی ۰/۶۱ کیلوگرم برمگاژول بدست آمد انرژی ورودی در مزارع راتون ۸۲۴۵۴/۶۷ مگاژول در هکتار که۸/۶۴ درصد آن را انرژی های مستقیم و۹۱/۳۶ درصد آن انرژی های غیرمستقیم تشکیل می دهند. انرژی ورودی در مزارع راتون بسیار کمتر از مزارع پلنت می باشد و این موضوع بدلیل عدم مصرف قلمه و عملیات تهیه زمین می باشد واین امر نسبت انرژی در مزارع راتون بیشتر از مزارع پلنت گردیده است. لذا برای بهبود نمودن شاخص های انرژی با اعمال مدیریت صحیح در کلیه عملیات های کشاورزی از جمله عملیات تهیه زمین (کم خاکورزی)، طراحی سیستم های مکانیزه آبیاری مناسب نیشکر یا مدیریت صحیح روش های موجود امکان پذیر می باشد