سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا علیپور – محقق معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سرارود کرمانشاه

چکیده:

زنگ گلرنگ که بوسیله قارچ Puccinia carthamiCda.ایجاد می شود، در مرحله گیاهجه ای بسیار خسارت زا بوده و سبب بوته میری و کاهش عملکرد به میزان چشمگیری می گردد. این تحقیق به منظور بررسی میزان انتقال قارچ Puccinia carthami به گیاهچه های گلرنگ از طریق تلیوسپور های موجود در خاک و همچنین بذور حاصل ازگیاهان آلوده به این قارچ انجام گرفت. جهت بررسی انتقال از طریق خاک آلوده، بذور تعدادی از ژنوتیپ های انتخابی گلرنگ، دربستر آلوده به تلیوسپورهای قارچ عامل بیماری، درغالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدند. جهت بررسی میزان انتقال عامل بیماری با بذر، بذر ژنوتیپ های یاد شده، حاصل از بوته های آلوده، در غالب طرح کاملا تصادفی در شرایط کنترل شده گلخانه کشت شدند. یادداشت برداری به صورت ثبت درصد گیاهچه های سبز شده و تعداد گیاهان افتاده و آلوده به زنگ به مدت ۱۲ هفته پس از سبز شدن گیاهچه ها هر دو هفته یکبار انجام گرفت و در ادامه واکنش ژنوتیپ ها با استفاده ازمقیاس نمره ای ارزیابی گردید. پس از بررسی نتایج میزان آلودگی و قابلیت انتقال زنگ گیاهچه گلرنگ از طریق تلیوسپور های موجود در خاک در ژنوتیپ های حساس، ۹۵ تا ۱۰۰ درصد برآوردشد. در آزمون بررسی آلودگی بذر، هیچ یک از گیاهان رشد یافته از این بذرها علائم زنگ را نشان نداده و در نتیجه میزان آلودگی بذور یاد شده به قارچ عامل بیماری صفر درصد براوردگردید.