سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه گیلان
امیر پوررحیم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه گیلان

چکیده:

جهت برآورد حجم ورود یا خروج رسوب در ناحیه شستگی ۳ و تعیین میزان دقیق رسوبات معلق شده توسط امواج وانتقال آن توسط جریانات ضروری است. برای پیش بینی میزان جابجایی رسوبات حجم کل رسوبات در آستانه حرکت و ویژگی های جریانات منتقل کننده در ناحیه شستگی دارای اهمیت می باشد . با توجه به فرمول های لاگرانژ، پیش بینی هایی از مقدار حجم رسوب معلق شده در ناحیه شستگی صورت گرفته که توسط معادلات آب های کم عمق بیان می شودShen and Meyer تحقیقاتی برای توصیف ویژگی های جریانات ناحیه شستگی صورت دادند و Pritchard and Hogg با توجه به این روابط میزان انتقال رسوب از این ناحیه را برآورد کردند . اخیر اً Guard and Baldock روابط جدید در تحلیل جریانات ناحیه شستگی بیان نمودند. تخمین میزان انتقال رسوب ناحیه شستگی توسط Pritchard and Hogg که از تحلیل Guard and Baldock بدست آمده را با روش Shen and Meyer مقایسه می کنیم. نتایج نشان می دهد که جریانات تصحیح شده ی ناحیه شستگی در روش Guard and Baldock توصیف بهتری از جریانات و همچنین برآورد دقیقتری از انتقال رسوب نسبت به روش Shen and Meyer دارد.