سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نصراله بخش جاوید – دانشجو دکتری تخصصی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیات عل
کاظم ندافی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
پیراسته نوروزی – کارشناس آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
محمد امین باباغیبی – دانشجو بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

چکیده:

بدون شک هوا یکی از عوامل اساسی و مهم حیات موجودات زنده اعم از انسان، حیوان و گیاه بوده و بدون آن لحظه ای زندگی ممکن نیست.تحقیقات نشان می دهند ریه و ایجاد حساسیت ها ممکن است در نتیجه مواجه با هوای آلوده به گرد و غبار آلی ،باکتری های گرم منفی،آکتینو سیت ها و قارچ ها ناشی ازمکان های کمپوست مواد زائد جامد اتف اق افتد با توجه به اینکه کارگران متعددی در مواجهه با هوای آلوده مراکز دفن و جمع آوری مواد زائد جامد شهری هستند و نیز انتشار ذرات بیولوژیکی می تواند ساکنین منطقه را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از این جهت نیاز به مطالعه میزان انتشار ذرات بیولوژیکی از محل های دفن و کانتینرهای جمع آوری مواد زائد جامد احساس می شود. در این مطالعه نمونه برداری از مرکز دفن مواد زائد جامد، ایستگاه موقت جمع آوری مواد زائد جامد و کانتینرهای جمع آوری مواد زائد جامد به وسیله نمونه بردار میکروبی هوا (quick take) با دبی ۲۸/۳ لیتر در دقیقه ب ا مدت زمان نمونه برداری ۲دقیقه به مدت ۳ ماه متوالی و هر هفته یکبار صورت گرفت. محیط کشت انتخابی تریپتیک سوی آگار TRYPTIC SOY AGAR به عنوان محیط ترانسفر برای شناسایی باکتری های منتقله از هوا می باشد. نمونه های برداشته شده برای انجام آنالیز مربوطه به آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده بهداشت شاهرود منتقل شدند. در این پژوهش تعداد ۱۰۰ نمونه ازمحلهای مختلف شهر و نیز محل دفن و جایگاه موقت مواد زائد جامد جمع آوری گردید . یافته های این تحقیق نشان می دهد که میانگین تعداد کلنی بیوآئروسل در کانتینرهای سطح شهر ۳۳۴CFU/M3 و ( ۳۰۵ کلنی باکتری و ۲۹ کلنی قارچ) و در محل دفن در ترانشه های در حال بهره برداری تعداد ۲۹۲ کلنی ( ۲۶۲ کلنی باکتری و ۳۰ کلنی قارچ ) و در ترانشه های پایان یافته قدیمی تعداد ۱۳۴ کلنی ( ۱۱۷ کلنی باکتری و ۱۷ کلنی قارچ) ونیز در ایستگاه موقت جمع آوری مواد زائد جامد تعداد ۳۴۸ ( ۲۸۰ کلنی باکتری و ۶۸ کلنی قارچ ) می باشد. همچنین نوع باکتری های یافت شده شامل : باکتری های استافیلوکوک، باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتلیس، استرپتوکوک، میکروکوک و لاکتوباسیلوس قارچ های موجود شامل : Cladosporium, Aspergillus, Penicillium, Alternaria, بودند. نتایج بیانگر آن است که میزان میکروارگانیسم موجود در هوای مجاور کانتینرهای سطح شهر بالاتر بوده و نیز در محل دفن، ترانشه های در حال بهره برداری از بقیه ترانشه ها آلوده تر است.