سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریده عتابی – استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی
سید علیرضا حاجی سید میرزا حسینی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست،دانشکده محیط زیست و انرژی،دانشگاه آز

چکیده:

دراین تحقیق عملکرد مبدل کاتالیزوری خودرو ها درحذف و کاهش بنزن و هیدروکربن های نسوخته ۲۵۰ خودروی داخلی و وارداتی بررسی شده است برای اندازه گیری غلظت بنزن خروجی از اگزوز خوردو ها از دستگاه PhoCheck EX5000 و برای اندازه گیری میزان هیدروکربن های نسوخته از دستگاه Gas Tester 4 استفاده شدها ست درادامه میانگین و میزان همبستگی غلظت بنزن و هیدروکربن های نسوخته خروجی برای هرگروه محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است براساس نتایج به دست آمده میانگین غلظت بنزن خروجی ازاگزوز درخودروهای خارجی کمتر از۲/۵ppm و غلظت بنزن خروجی از اگزوز خودروهای داخلی بیشتر از۲۰ppm بودهاست درخصوص میزان HC نیز این مقدار به ترتیب برابر با ۷۳/۱۸ppm و۱۲۲/۴ppm است غلظت بنزن خروجی از اگزوز خودروهای انژکتوری تولیدداخل درحدود ۸برابر خودروهای وارداتی و برای هیدروکربن های نسوخته این میزان درحدود ۲/۵برابر میب اشد.