سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید مسعودی – دانشجوی کارشناس یارشد پژوهشگری علوم اجتماعی
رحیم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
افشین زینلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
راضیه شامخ نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این پژوهش برآنست که میزان امیدواری به اشتغال دانشجویان رشته های مرتبط با کشاورزی را مورد سنجش قراردهد با توجه به اهمیت بخش کشاورزی درکشور و همچنین هزینه بالای آموزش عالی درآن لازمه مطالعه این موضوع مشخص میگردد همچنین هدف دوم پژوهش شناسایی عوامل فردی و اجتماعی درسطوح خرد وکلان برامیدواری به اشتغال دانشجویان است دراین راستا از تئوری نیازهای مک کللند نظریه هماهنگی کورمن و سوپر استفاده گردیده است درواقع بررسی حاضر به صورت پیمایشی انجام شده و بطوریکه واحدهای مطالعه دانشجویان و واحدهای تحلیل درسطح رشته های مرتبط با کشاورزی بود و از نظر زمانی بررسی مقطعی است جامعه آماری کل دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد نمونه ۲۰۰ نفری از جامعه فوق به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید ابزارمورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود و برای تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و آزمونهای آمار استنباطی نظیر ازمون همبستگی پیرسون رگرسیون خطی ساده T و تحلیل واریانس anova استفاده شده است.