سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیل محسنی – دانشگاه جامع امام حسین ع – سازمان بهره وری انرژی ایران سابا- ایران
محمدحسام تدین – موسسه آموزش و تحقیقات ارتباطات وفناوری اطلاعات ایران

چکیده:

کنتورهای هوشمندنیازآینده درمحاسبه مصارف مختلف انرژی وغیره است که بایدبریک بسترمخابراتی امن قرارگیردتابتواندبه طورقابل اعتماداستفاده گردد.یکی ازاین بسترهاباتوجه به روندتوسعه شبکه های مخابراتی درکشورشبکه تلفن همراه است. دراین مقاله ویژگی های مهم امنیتی سه بسترمخابراتی Tetra : GSM و UMTS جهت استفاده درکنتورهای هوشمندموردبررسی وتحقیق قرارگرفته است. نتایج بیانگرارجحیت استفاده ازشبکه U MTS ازلحاظ امنیت تبادل اطلاعات داده های کنتورهوشمنداست.