سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا چمن – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری
علی نعمتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
محمدحسین بسکابادی – اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سیدمحمود حسینی –

چکیده:

آسم یک بیماری التهابی است که سلولها با ازاد کردن میانجیهای التهابی موجب انقباض مجاری تنفسی می گردد که مشخصه بیماری اسم است از عوارض ثانویه این بیماری به دلیل مزمن بودن آن افسردگی است برای بررسی میزان افسردگی متعاقب اسم ۱۶سر رت نژاد ویستار به دو گروه کنترل و مبتلا به آسم تجربی تقسیم شدند رتها جهت ابتلا به آسم اوالبومین تزریقی و استنشاقی دریافت نمودند حیوانات گروه کنترل نیز محلول سالین دریافت کردند از تستهای رفتاری forced swimming test open feild برای ارزیابی میزان افسردگی استفاده گردید ارزیابی مبین این موضوع هستند که درتست forced swimming میزان بی حرکتی نمونه های مبتلا به آسم نسبت به نمونه های گروه کنترل افزایش یافته است درتست open feild میزان حضور نمونه های آسمی درمربعات مرکزی دستگاه بطور معنی داری کاهش یافته است p<0/01 نتایج پژوهش نشان میدهد که بیماری اسم علاوه براینکه باعث تنگی مجاری تنفسی شده ارتشاح سلولهای التهابی این مجاری و بافت ریه را بدنبال دارد.