سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجید حسنی –
پویا هادوی –
حسین اسمعیلی رنجبر –

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی میزان استقراردولت الکترونیک دردستگاه اجرایی شهرستان رفسنجان و رابطه آن با میزان موفقیت سازمانی می باشد این پژوهش با استفاده ازمطالعات مقطعی و روش همبستگی دردو نمونه آماری انجام گردیده است یکی ازنمونه های اماری کلیه مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان رفسنجان بوده که تعداد آنها ۵۸نفر می باشد اما از بین آنها ۵۵نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده که فقط مدیران این سازمان ها درمحاسبات آماری مدنظر قرارگرفته اند و نمونه آماری دیگر ۱۰نفرازمشتریان هردستگاه های اجرایی است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند که مجموعا ۵۵۰نفرمی باشند برای جمع اوری اطلاعات ازدو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و برای تعیین روایی آن ازنظرات ۵نفرازاساتید گروه مدیریت بهره گرفته شد که روایی هردو پرسشنامه ۹۷صدم بدست آمد و پایایی پرسشنامه الف ۹۴صدم و پرسشنامه ب ۹۶صدم محاسبه گردید