سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سپیده صارمیان – دانشجوی کارشناسی پرستاری
یوسف ظفری نیا – دانشجوی کارشناس پرستاری ،دانشگاه آزاد اسلامی،باشگاه پژوهشگران جوان
مرتضی حسن پور – دانشجوی کارشناسی پرستاری ،دانشگاه آزاد اسلامی،باشگاه پژوهشگران جوا
اعظم بیرانوند – دانشجوی کارشناسی مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

مقدمه :استرس عبارت است از: یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم با منشاء ناشناخته که به فرد دست می دهد وشامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. در روان شناسی، اضطراب مرحله ی پیشرفته استرسمزمن است، که هنگامی به صورت یک مشکل بهداشت روانی درمی آید که برای فرد یا اطرافیانش رنج و ناراحتی به وجود می آورد یا مانع رسیدن او به اهدافش می شود و یا در انجام کارهای روزانه و عادی او اختلال ایجاد می کند. روش بررسی :این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد که به منظور بررسی میزان استرس در بین دانشجویان پرستاری صورت گرفته است. در این پژوهش ۷۰ نفر از دانشجویان پرستاری دختر شرکت داشتند. میزان استرس ازطریق پرسشنامه کگل مورد سنجش قرار گرفت. پایایی پرسشنامه آلفای کرونباخ می باشد و نرم افزارSPSS استفاده کردیم. بحث و نتیجه گیری: استرس علاوه بر این که موجب ایجاد ناراحتی های جسمی، روحی، عاطفی و اجتماعی برای دانشجویان یا پرستار مقیم خوابگاه می شود، میزان توانایی های فردی دانشجو را کاهش می دهد. پس می توان با آموزش راهکارهای مقابله با استرس نظیر فعالیت های بدنی به طور منظم، عدم گوشه نشینی و اجتماعی بودن و خندیدن میزان استرس را در بین این دانشجویان کاهش داد