سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحسین هاشمیان احمدی – کارشناس ارشد گیاهان دارویی
مهران محمدپور – کارشناس ارشد گیاهان دارویی
بهلول عباس زاده – دکتری اکولوژی
همت ا… پیردشتی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

گیاه بادرشبو با نام علمیDracocephalum moldavica L. گیاهی علفی یکساله و متعلق به تیره نعناعیان Labiateae می باشد به منظور بررسی اثرکود زیستی هیومی فورته Humiforte)بردرصد اسانس وبرخص صفات مورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو آزمایشی بصورت طرح بلوکههای کامل تصادفی درسه تکرار درمزرعه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری درسال ۸۹ انجام شد تیمارها شامل دو سطح شاهد و کود زیستی هیومی فورته بودگیاهان درمرحله گلدهی کامل بررسی شدنداسانس گیری با استفاده از دستگاه کلونجر به مدت ۳/۵ ساعت انجام شد نتایج نشان داد که از میان ۱۶ صفت مورد بررسی دراین مطالعه اثرکود زیستی هیومی فورته تنها برقطر ریشه عرض ریشه وزن خشک ریشه و میزان اسانس بادرشبومعنی دار شد مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین قطرریشه ۵/۵۸ میلی مترو عرض ریشه ۱۴۰/۵۵ میلی متر ازتیمار کود زیستی هیومی فورته بدست آمد اما بیشترین وزن خشک ریشه ۲/۸۹ گرم دربوته و میزان اسانس ۰/۲۱ ازتیمار عدم کوددهی شاهد بدست آمد. بطور کلی نتایج این بررسی نشان داد که کود زیستی هیومی فورته برصفات مورفولوژیک ووزن خشک بوته تاثیر معنی داری نداشت و تیمارعدم استفاده از کود شاهد نسبت به تیمارکود زیستی هیومی فورته بیشترین میزان اسانس را دارا بود.