سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

گلناز مهدی عصری – کارشناس ارشد رشته مدیریت اجرایی
عباس منوریان – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از تحقیقبررسی میزان ارتباطات سازمانی اثربخش در کارکنان ستادی ادارات مرکزی بانک ملی ایران در تهران است. حجم نمونه متشکل از ۳۸۰ نفر ازپرسنل شاغل در ۲۸ اداره کل است که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر برای مشارکت در تحقیق می باشند. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و روش نمونه- گیری طبقه ای تصادفی است. محقق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ۱۹ سؤالی درباره ارتباطات سازمانی اثربخش کارکنان استفاده کرده است. اعتبار و پایایی پرسشنامه ازطریق نظرسنجی از استاد راهنما و اجرای طرح اولیه (آزمایشی) تأیید شده است و همچنین معناداری اعتبار درونی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۱۳ ) مورد تأیید واقع شده است. با استفاده از روشspss تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. نتایج محاسبات آماری به شرح زیر است: همدلی بیشترین میزان میانگین را در بین ۵ بعد ارتباطات اثربخش دارد و بعد تساوی کمترین نقش و اهمیت را در تبیین ارتباط اثربخش در بانک ملی ایفا می کند. مردان نسبت به زنان از میزان ارتباطات اثربخش بیشتری برخوردارند.( ۱۲٫۷ % در برابر ۶٫۴ رابطه معناداری بین پست سازمانی وارتباطات سازمانی اثربخش وجود دارد. بیشترین ارتباطات سازمانی مربوط به رییس اداره و کمترین ارتباط سازمانی مربوط به متصدی و کاربر است. -۴ بین ارتباطات سازمانی اثربخش در گروههای تحصیلی مختلف تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به میانگین میزان ارتباطات سازمانی این اختلاف در کارکنان دارای مدرک دکترا نسبت به سایر کارکنان بیشتر است. -۵ رابطه معنادار و مثبتی بین ابعاد تشکیل دهنده ارتباطات سازمانی اثربخش وجود دارد