سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدسعید منجم – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
سیدمحمد سادات حسینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
امیر جمشید نژاد توسرامندانی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده:

دراین مقاله از مدل بارهای الکتریکی که یک مدل خرد ترافیک بوده برای توصیف رفتار حرکتی رانندگان با درنظر گرفتن قواعد راهنمایی و رانندگی در قسمت اصلی آزاد راه استفاده شده است این مدل یک مدل سلولی بوده که با پروخالی شدن سلول های آزاد راه مجازی انجام گرفته است براساس این موقعیت های مکانی رفتار تغییر خط وسایل نقلیه نیز بررسی گردیده است درمدل فوق رفتار وسایل نقلیه مشابه با رفتار بارهای الکتریکی همنامی بوده که در یک مسیر شیبدار حرکت می کردند در مدل ارائه شده برهر وسیله نقلیه در هر گام زمانی نیروهای الکتریکی ناشی از وسایل نقلیه دیگر و نیروی ثقل خود آنها وارد شده است برحسب این نیروها مکان وسایل نقلیه برای گام زمانی بعدی بدست آمده است دراین پژوهش از داده های قبلی برداشت شده از آزاد راه تهران کرج در تحقیقات گذشته استفاده شده است.