سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین اسمعیلی رنجبر –
مجید حسنی –
پویا هادوی –

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین میزان اجرای دولت الکترونیک و عواملا نسانی مرتبط با آن درسازمان ها و ادارات دولتی شهررفسنجان می باشد این پژوهش با استفاده ازمطالعات مقطعی و روش همبستگی درنمونه آماری ۱۳۹نفری از مدیران و معاونین آنها انجام گردیده است برای جمع آوری اطلاعات ازدو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و برای تعیین روایی آن ازنظرات ۵نفرازاساتید گروه مدیریت بهره گرفته شدهاست اعتبار پرسشنامه ها نیز ازطریق بازآزمایی بدست آمده و درنهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده ازنرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید نتایج این پژوهش نشان میدهد بین میزان اجرای دولت الکترونیک اموزش و مشارکت کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد اما بین میزان اجرای دولت الکترونیک و مقاومت کارکنان دربرابرتغییر رابطه معنی داری وجود ندارد.