سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد جعفر استاد احمد قرابی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه مکانیک
علیرضا ارغوان – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه مکانیک
کاظم رضاکاشی زاده – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه مکانیک

چکیده:

تأثیر یک سیستم تعلیق مناسب در میزان راحتی سرنشین و فرمان پذیری خودرو امری بدیهی است، بنابراین انجام تستهای سیستم تعلیق که تأثیر مستقیم بر روی ایمنی و آسایش مشتری دارد الزامی و حائز اهمیت است. مسئله مهم دیگر هزینه زیاد انجام تستها بصورت عملی است و برای این منظور باید راههای مختلف مورد شناسایی قرار گیرند. یکی از بهترین راههای انجام این کار مدلسازی و انجام تستها در محیطهای مجازی است. برای انجام مدلسازی جنبههای مختلفی وجود دارد که از جمله این جنبهها عبارتند از منابع تحریک یا ورودیها که سبب ایجاد نوسانات میشوند، این تحریکات برای سیستم تعلیق بطور عمده ناشی از ناهمواریهای جاده هستند. در این مقاله برای تحلیل دینامیکی خودرو، در ابتدا با استفاده از محیط کدنویسی نرمافزار مطلب ناهمواریهای جادهای بر اساس استاندارد جادههای بین شهری ایران ( معادل استاندارد اروپایی و کلاسه بندی سوم از ایزو ۱-۲۶۳۱) و با سرعت ثابت حد مجاز ۳۴Km/h بدست آمد و در ادامه با استفاده از تابع تبدیل فوریه،چگالی طیفی توانی جاده ناهموار بر حسب فرکانس با در نظر گرفتن حالت بحرانی برای شرایط خودروی ایستا (fn=1.0Hz) در مدل ۱/۴ خودرو (مشخصات خودرو) در محیط سیمولینک نرمافزار شبیه سازی شده و به محاسبه نیروهای وارده به سیستم تعلیق پرداخته شده است. در نهایت میزان اثر چسبندگی تایر به سطح ناهمواریهای جادهای و نیز اثر آن بر رفتار پویایی سیستم تعلیق خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.