سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عادل منصور کیایی – دکترای شهرسازی، سازمان راهداری و حملونقل جادهای – کارشناس آموزش ایمن
حسن عبدوس – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه صنعتی شریف، سازمان راه
عباس محمودآبادی – کارشناس حمل و نقل و ترافیک دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور، سازمان راه

چکیده:

تصادفات مربوط به عابرین پیاده دانشآموز به دلیل عدم آگاهی و آشنایی نسبت به خطرات ترافیکی در اطراف مدرسه و همچنین مسیرهای مدرسه تا منزل باعث شده است تا این گروه از کاربران راهها خصوصاً دانشآموزانی که در مدارس حاشیه جادههای اصلی مشغول به تحصیل هستند، بیشتر از دیگر کاربران جادهای در معرض خطر قرار گرفته و در زمره گروههای آسیبپذیر در حوادث جادهای به شمار روند. بر این اساسطرح آموزشایمنی عبور و مرور و ایمن سازی مدارسحاشیه راهها در یکدوره ۹ ساله و با استفاده از روشها و شیوه های علمی و عملی مصاحبه، پرسشنامه و شاخصهای کمی و کیفی مورد ارزیابی ۱ میلیون دانشآموز و ۸ میلیون نفر ساعت فعالیت / قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد در سالهای اجرای طرح که حدود ۵ آموزشی انجام شده است، میانگین نمرات دانشآموزان در آزمون اولیه از نمره ۳ به ۱۴ و میانگین نمرات آنها در آزمون نهایی از ۱۷ در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ ارتقا یافته است. همچنین در سالهای یاد شده تعداد تلفات دانشآموزان در محدوده / نمره ۱۴ به ۵ مدارس از ۱۹۸۷ نفر به ۵۹۸ نفر رسیده که معادل ۷۰ درصد کاهشداشته و در محدوده خارج از مدارس از ۲۷۳۴ نفر به ۱۲۵۷ نفر(معادل ۵۴ درصد) کاهشیافته است.