سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی رفیعی – استاد یار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور
مهدی بندرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده:

یکی از موضوعاتی که امروزه از اهمیت زی ادی برخوردار است توانمندسازی کارکنان و عوامل مؤثر برآن میباشد.دراین تحقیق یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی درخصوص رابطه سیستم های مدیریتی و توانمندسازی کارکنان ارایه گردیده است .فرضیه اصلی این تحقیق بدین شرح استقرار سیست مهای مدیریت یکپارچه بر ». میباشد توانمندسازی کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شازند اثرو سه فرضیه فرعی تحقیق نیز به شرح ذی ل بی ان شده « دارداست:.منظور از سیست مهای مدیریتی در این تحقیق سه استانداردسیستم مدیریت کیفیت ای زو ۹۰۰۱ ، سیستم مد یریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو ۱۸۰۰۱ بوده وهمچنین توانمند سازی کارکنان نی ز از پنج بعد (فرهنگ، مشارکت در اطلاعات، توسعه شایستگی، تدارک منابع و حمایت) مورد بحث و بررسی و قرار گرفته است.روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه میباشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شازند میباشد. که شامل ۴۸۰ نفرو حجم نمونه ۱۰۰ نفر در نظر گرفته شده است. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزارSPSS نتایج به دست آمده براساس فرضیه اصلی نشان میدهد که :۰/ استقرار سیستم ها ی مد یریتی با ضر یب همبستگی ۸۰۲ بطور مؤثر و قوی بر توانمندسازی کارکنان رابطه دارد.همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن است که استقرار سیستم۰(کمترین همبستگ ی)، / مدیریت زیست محیطی با ضریب ۶۳۳۰/ استقرار سیستم مدیریت کیفیت با ضر یب همبستگ ی ۷۳۳(همبستگی متوسط) و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و۰ بیشترین تأث یر را / بهداشت شغلی با ضریب همبستگی ۸۳۳در توانمندسازی کارکنان دارد.