سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهبود خادمی – استان فارس، شهرستان نی ریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز
مجیدرضا کریمی – استان فارس، شهرستان جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
شهره گلخنی – استان فارس، شهرستان فسا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

چکیده:

نقش کارآفرینی در جهان امروز برکسی پوشیده نیست و می تواند بر توسعه جوامع بسیار موثر باشد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر به بررسی نقش دانشگاه های کارآفرین بر توسعه کارآفرینی می پردازد، پیچیدگی و عدم اطمینان در محیط کنونی کسب و کار باعث تزلزل موقعیت سازمان ها شده و ادامه و بقای بلندمدت سازمان ها را صرفاً از طریق انجام تغییرات جزئی، به مخاطره افکنده است. از طرف دیگر ایجاد فرصت های شغلی جدید و به حرکت درآوردن چرخ های شغلی و استخدامی و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد به نام اقتصاد دانش محور همه توجه ها را به خود جلب نموده است. لذا برای پاسخگویی به این شرایط جدید جهانی که توأم با پیچیدگی و عدم اطمینان است، تمام توجه به سمت مراکز آموزشی، مراکز فنی و حرفه ای و دانشگاه های کارآفرین سوق داده شده است. آموزش نقش بسیار مهمی در تمام عرصه های زندگی وکاری افراد ایفا می نماید. بر اساس آمارهای موجود یکی از مهم ترین مشکلات فراروی جوامع در حال توسعه و حتی کشورهای جهان صنعتی مشکل بیکاری است و مجموعه راه حل هایی که برای رفع این مشکل جهانی ارائه شده است، اصطلاحاً کارآفرینی خوانده می شود. کارآفرین موضوعی است که از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی جهان قرار گرفته است. آموزش به عنوان جوهره کارآفرینی و یکی از عوامل کلیدی و رمز پیشرفت و حتی بقای سازمان های نوین است. جامع جهانی امروزه پیوسته دچار تحول و دستخوش دگرگونی است. بسیاری ازمصادیق فناوری در دنیای امروز، ماحصل تسلسل زنجیره وار از یک مجموعه آموزش ها و خلاقیت های نوع بشر در طول تاریخ است که روندی تکاملی را طی کرده و به موجودیت دنیای کنونی رسیده است. این پژوهش بر روی کارآفرینان برتر استان فارس صورت گرفته و عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی را مورد سنجش قرار داده است.