سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدعلی فیض پور – استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
بابک ده موبد – عضو هیأت علمی گروه مدیریت و حسابداری جهاد دانشگاهی یزد
محمدرضا دهقانپور – عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی جواد

چکیده:

برای اینکه هر علمی بتواند نقش خود را به صورت بهینه در جامعه ایفا کند لازم است افراد مشغول به فعالیت در هر شغلی از سطح دانش مناسبی برخوردار باشند و ارتقای سطح علم و دانش تنها از طریق آموزش میسر است. آموزش عالی میتواند از طریق پیریزی نظام آموزشی مناسب و هماهنگ با نیازهای جامعه، منابع انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه اقتصادی یک کشور را فراهم نماید. یک سیستم آموزشی خود متشکل از اجزاء مختلف است به طوریکه عملکرد مطلوب آن در گروی طراحی و عملکرد مناسب هریک از این اجزاء است. در کشورهای توسعه یافته دانش حسابداری همگام با روند توسعه اقتصادی به تدریج شکل گرفته و الگوی آموزشی این کشورها با رشد اقتصادی و اجتماعی آنها به گونهای تدوین شده که بتواند نیازهای این کشورها را برآورده نماید، ولی در کشورهای در حال توسعه از قبیل ایران سیستم آموزشی بدینگونه رشد نیافته است، در این کشورها معمولاً از سیستم آموزشی کشورهای توسعه یافته بدون توجه به نیازهای خاص هر کشور الگوبرداری شده و در نتیجه نظام آموزشی پایهریزی شده نتوانسته به طور کامل به اهداف خود دست یابد. موضوع این مقاله در ارتباط با نحوه عملکرد دروس برنامه مصوب رشته حسابداری میباشد و هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان اثر بخشی دروس برنامه مصوب جهت تأمین دانش مورد نیاز در فارغالتحصیلان برای ورود به بازار کار در زمینههای مختلف حسابداری در جامعه ایران میباشد. روش اصلی به کارگرفته شده در این تحقیق بررسی پرسشنامهای است و برای این منظور بر اساس اطلاعات حاصل از روش کتابخانهای سه نوع پرسشنامه تهیه و بین نمونه های انتخابی از جامعۀ آماری استادان، استفادهکنندگان از خدمات حسابداری و دانشجویان توزیع شده است. هدف این پرسشنامهها جمع آوری نظرات این سه گروه در ارتباط با اهمیت هریک از دروس تخصصی و پایه در ایجاد توانایی در فارغالتحصیلان حسابداری جهت ورود به بازار کار در زمینههای مختلف حسابداری و جمع آوری اطلاعات، در ارتباط با ارائه پیشنهادات مناسب و شناخت انتظارات جامعه از فارغالتحصیلان حسابداری میباشد که در نتیجه تشابهات و تفاوت های سه گروه مورد مطالعه تبیین میشود .