سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی – اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات به
شاهرخ محمودی – اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات به
محمدرضا نریمانی – اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات به
رضاقلی وحیدی – اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات به

چکیده:

بروز بلایای طبیعی از قبیل زلزله ، سیل ، خشکسالی و …. اجتناب ناپذیر بوده و همواره ناشی از بروز این بلایا و عوارض آن صدمات جدی و جبران ناپذیری را به جامعه وارد کرده است. که از آن جمله می توان بروز مشکلات و عوارض مربوط به مسائل بهداشتی دانست . بنابراین بررسی میزان آگاهی کارشناسان بهداشت محیط در خصوص مسائل بهداشتی هنگام وقوع چنین حوادثی حائز اهمیت بوده بطوریکه با کسب نتایج تحقیق در این زمینه نسبت به تهیه و تدوین برنامه آموزشی مدون در جهت ارتقا میزان آگاهی آنان گام برداشت. تعداد ۱۴۴ نفر از کارشناسان بهداشت محیط استان متشکل از ۵۲/۱% شهرستانی و ۴۷/۹ % از تبریز آزمودنی ها را تشکیل می دادند که بطور تصادفی از جامعه آماری انتخاب گردیدند . پس از تعیی اعتبار و اعتماد علمی اندازه گیری داده ها ( پرسشنامه ) اطلاعات مربوط به میزان آگاهی کارشناسان در هنگام وقوع بلایای طبیعی تکمیل و جمع آوری گردید . اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان می دهد از بین ۴۵/۵ درصد کارشناسان و ۵۳/۵ درصد کاردان بهداشت محیط میزان آگاهی کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان تبریز با مرکز بهداشتی شهرستانهای استان و بین سطح آگاهی آنان به میزان تحصیلات و محل کار آنان رابطه معنی داری ( ۰/۰۵ > p ) وجود دارد و همچنین بین میزان آگاهی کارشناسان بهداشت محیط با میزان سن و سابقه کار در مرکز بهداشتی رابطه معنی داری وجود ندارد ( ۰/۰۵< p ) با استحصال نتایج تحقیق که گویای اثر میزان تحصیلات بر سطح آگاهی می باشد چنین نتیجه گیری می شود که افزایش تحصیلات دربالا بردن میزان آگاهی های کارشناسان بهداشت محیط در هنگام وقوع بلایا طبیعی موثر بوده لذا ضرورت دارد که تدبیری در جهت ارتقا سطح علمی کارکنان از طریق ایجاد دوره های بازآموزی یا جذب کارشناسان و یا ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل کاردان ها اندیشیده شود. تا کارشناسان بتوانند با آگاه نمودن افراد آسیب در ماقع بروز چنین بلایایی میزان مرگ و میر ناشی از عدم رعایت بهداشت را به حداقل ممکن برساند.