سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مقداد پیر صاحب – دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه
تارخ خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانش
کیومرث شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانش
عطاءاله ویسی – دانش آموخته کارشناسی بهداشت محیط

چکیده:

زبا له های شهری به دلیل وجود عناصر تشکیل دهنده فسادپذیر و در عین حال دارای ارزش اقتصادی ، ضرورت دارد جهت اجتناب از آلودگیهای زیست محیطی، کاهش هزینه های جمع آوری، انتقال و دفع بهداشتی و ایجاد درآمد برای شهرداریها مورد بازیافت قرار گیرند . این مطالعه بصورت توصیفی- مقطعی و در بین ساکنین منطقه شادآباد شهر ایلام انجام گرفت. جهت دستیابی به اهداف تحقیق پرسشنامه ای مبتنی بر ۲۰ سؤال در زمینه میزان آگاهی و نگرش ۲۳۸ نفر ساکن منطقه مذکور که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ۵۴/۶% کل افراد جامعه دارای آگاهی مطلوب؛ ۳۱/۱ % آگاهی متوسط و ۱۴/۳ % دارای آگاهی ضعیف در رابطه با بازیافت زباله بودند. نگرش ۶۷/۶% کل جامعه پرسش شونده مطلوب، ۲۶/۹ % متوسط و ۵/۵ % نگرش نامناسبی در رابطه با بازیافت زباله دارند.نتایج نشان داد که با افزایش سن میزان آگاهی در رابطه با بازیافت زباله کاهش پیدا کرد. ولی در رابطه با نگرش تقریباعکس این موضوع صادق است، یعنی با افزایش سن میزان نگرش افراد در رابطه با بازیافت زباله افزایش می یابد. میزان آگاهی و نگرش جامعه پرسش شونده در رابطه با بازیافت زباله با افزایش تحصیلات رابطه مستقیم دارد، بطوریکه قشر بیسوادو تا حدی باسواد ابتدایی کمترین آگاهی و کمترین نگرش و دانشگاهیان بیشترین آگاهی و بیشترین نگرش را در رابطه با بازیافت از زباله دارند. با توجه به نتایج فوق الذکر مشخص می شود که اکثر مردم دارای آگاهی و نگرش نسبتا مناسبی در رابطه با بازیافت زباله هستند ولی با اینحال پیشنهاد می گردد جهت داشتن برنامه های موفق بازیافت در آینده این سطح آگاهی و نگرش در همه اقشار جامعه و با استفاده از روشهای مختلف آموزشی و ترویجی ارتقاء داده شود.