سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی ززولی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ساری
یوسف کر – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
بهرام امیر خانلو – کارشناس بهداشت محیط بیمارستان طالقانی گرگان
غلامعباس نکونام – کارشناس گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

مسئله بازیافت از مهمترین اقدامات کاهش مواد زائد جامد محسوب شده ، تاثیر زیادی در کاستن هزینه های جمع آوری و دفع زباله دارد. لذا آگاهی و نگرش مردم بازیافت مهمترین عامل موثر در موفقیت آن می باشد . این مطالعه به منظور بررسی آگاهی و نگرش زنان همسردار شهر ترکمن در خصوص بازیافت مواد زائد انجام یافته ، هدف اصلی آن ایجاد سابقه زمینه ای برای اجرای بهینه سیستم بازیافت در منطقه ترکمن صحرا می باشد . تحقیقات مشابه در اصفهان ، کاشان و زاهدان نشان دادکه بترتیب ۱۳ و ۲۹/۴ و ۴ درصد مردم آنها در موضوع بازیافت مواد آگاهی مطلوب داشتند. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی ۲۵ کوچه و خیابان فرعی بصورت خوشه ای انتخاب و از هر خوشه ۱۰ خانوار بروش تصادفی ساده انتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات ،مصاحبه و پرسشنامه سه قسمتی حای اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات میزان آگهی و نگرش بود. اطلاعات حاصله در نرم افزار spss14 ، با استفاده از آزمون کایدو تحلیل گردید. یافته ها : ۸ و ۱۰% زنان همسردار شهر ترکمن دارای تحصیلات دانشگاهی و ۱۲٫۸% شاغل بودند. ۱۲/۷% دارای آگاهی خوب و ۷٫۶% دارای نگرش خوب بودند. رابطه سن زنان همسردار با آگاهی و نگرش آنان در مورد بازیافت بترتیب معنی دار و بی معنی بوده است. نوع شغل زنان و سطح تحصیلات همسرانشان بطور معنی دار بر میزان آگاهی و نگرش آنان در برنامه بازیافت موثر می باشد. بیشترین تاثیر گذاری در افزایش آگاهی زنان از منبع خانواده (۲۷٫۵) و کمترین تاثیر گذاری از منبع کتب درسی (۶%) بوده و ۲۹٫۲% آگاهی در این نداشته اند. زنان گروه سنی ۳۰-۴۰ سال بیشترین آگاهی خوب و زنان دارای شغل کارگری ثابت بیشترین نگرش خوب را داشتند. نتیجه گیری : دسته زنان همسردار بندر ترکمن دارای تحصیلات دانشگاهی بیشترین آگاهی خوب در مورد بازیافت دارند. بین سطح سوادزنان و همسرانشان با میزان آگاهی و نگرش آنان در مورد بازیافت مواد ، رابطه معنی دار وجود دارد. اطلاع رسانی از سیمای مرکز گلستان و خرید زباله تفکیک شده خانوارها توسط شهرداری ، بهترین روش ترغیب مردم روش در موضوع بازیافت می باشد.