سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید ایرج هاشمی – مدرس گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
رامین نبی زاده – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
جواد جواهری – متخصص طب پیشگیری و مدیر گروه بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی اراک
گودرز امیری – شهردار شهر خمین

چکیده:

این مطالعه به منظور دستیابی به سطح آگاهی شهرواندان خمین نسبت به مسئله جمع آوری پسماندها و نظر خواهی ، پیشنهادات و میزان مشارکت انان جهت همکاری در برنامه مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. روش تحقیق : جهت انجام تحقیق ۸ سئوال تهیه شد که با هماهنگی شهرداری خمین گروه مطالعه متشکل از ۴ نفر روزانه به درب منازل ۱۰۰ خانوار در یک محله ( در مجموع ۱۰۰۰ خانوار در ۱۰ محله ) مراجعه و پرسشنامه را تکمیل می کردند. یافته ها : نتایج نشان می داد که فقط ۳۵/۲% از شهروندان از وضعیت موجود جمع آوری زباله رضایت دارند ، لذا ۹۷/۵% موافقت خود را با طرح مکانیزه نمودن پسماندها اعلام نمودندو فقط ۲/۵ درصد وضعیت موجود را ترجیح دادند. ۸۷/۲ % از شهروندان آمادگی خود را جهت پرداخت بهای مخازن اعلام کردند. در خصوص پرداخت هزینه های ماهیانه جمع آوری پسماند ۴۱/۴% از شهروندان آمادگی پرداخت ۶۰۰۰ ریال د رماه را داشتند ، ۴۷/۳ اعلام داشتند که وظیفه شهرداری است و ۱۰% عدم تمکین مالی را اعلام داشتند . از دلایل موافقت با طرح مکانیزه نمودن مخازن ۸۳/۴ % حفظ محیط زیست ، ۵/۳% موفقیت اجرای طرح پسماند و ۶/۴% آسان بودن کار برای کارگزان را اعلام داشتند. نتیجه گیری : همانطور که مشخص شد ، ۶۴/۸% از شهروندان به دلایلی از وضعیت جمع اوری پسماندها رضایت ندارند . از طرفی نتایج نظر سنجی طرح آموزش تفکیک پسماندها نشان می دهد در صورتی که سیستم جمع اوری پسماندها مناسب باشد با طرح تفکیک همکاری خواهند نمود.لذا ضرورت دارد تغییر در سیستم جمع آوری پسماندهای آلی خمین به دو طریق : بهینه نمودن وضعیت موجود یا مکانیزه نمودن جمع آوری پسماندها تغییر یابد.