سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا شاکری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
احمد بهره بر – دانش آموخته کارشناسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی بهبهان

چکیده:

لازمه مدیریت صحیح گردشگران در مناطق گردشگری، آگاهی از دیدگاهها و نظرات گردشگران و جوامع محلی و افراد متأثر در توسعه گردشگری، همچنین ارائه اطلاعات و برنامه های در نظر گرفته شده و محدودیت های اعمال شده در منطقه به گردشگران و سایر افراد متأثر از توسعه گردشگری و دریافت نظرات و پیشنهادات آن ها در این مورد باشد. براین اساس یک بررسی تحلیلی در مورد آرا و نظرات گردشگرانی که در یک دوره زمانی مشخص از باغ چشمه بلقیس شهرستان دهدشت دیدن کرده اند انجام گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده ( ۹۱/۳ ± ۹۶ ) درصد افراد تأثیر گردشگری بر روی وضعیت اقتصادی منطقه را مثبت ارزیابی کرده اند. همچنین ( ۵۴/ ۸ ± ۷۶ ) درصد افراد تأثیر گردشگری بر روی وضعیت فرهنگی منطقه را مثبت ارزیابی کرده اند . به طور کلی می توان اظهار داشت که مد برآورد گردشگران از تأثیر توسعه گردشگری بر پارامترهای طبیعی مربوط به طبقه متوسط تا زیاد می باشد و نشان می دهد که بیشترین تعداد گردشگران نسبت به تأثیر گردشگری بر پارامترهای طبیعی نظر متوسط دارند. میزان تحصیلات افراد را می توان معیاری موثر در شناخت و آگاهی افراد از مسائل زیست محیطی و عاملی در تکامل ابعاد زیست محیطی دانش افراد در نظر گرفت. بر این اساس مقایسه ای بین میزان تحصیلات افراد پاسخگو و اظهار نظر آنها در مورد تأثیر گردشگری بر روی وضعیت اقتصادی و فرهنگی منطقه انجام گرفته است بر اساس نتایج آزمون کای اسکویر ارتباط بین میزان تحصیلات و اظهار نظر آنها در مورد اثر گردشگری بر وضعیت اقتصادی معنی دار نیست. تقریبا تمامی افراد صرف نظر از میزان تحصیلات خود اثر گردشگری بر وضعیت اقتصادی را مثبت ارزیابی کرده اندددر عین حال ارتباط بین میزان تحصیلات و اظهار نظر آنها در مورد اثر گردشگری بر وضعیت فرهنگی معنی دار است