سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
ربابه خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست
راضیه مهدوی – کارشناس محیط زیست
رضا شاکری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

اندیشیدن به محیط زیست به اندازه عمر اجداد ما قدیمی است. بقای آنها بستگی زیادی به آگاهی از محیط زیست داشته است. نظرسنجی های افکار عمومی نشان می دهد مردم سراسر جهان محیط زیست را در زمره مهمترین مسائل خود می دانند. با توجه به ارزش های زیست محیطی و ارتباط تنگاتنگ آن با رشد افکار عمومی ضروری است که میزان آگاهی های زیست محیطی مردم مورد بررسی قرار گیرد و به رتبه بندی و تعیین الویت این آگاهی ها و بهره گیری از آنها پرداخت تا در نهایت با جمع بندی آنها بتوان به راهکارهای اساسی به منظور افزایش سطح کیفی زندگی بشر و کاهش میزان آلودگی های زیست محیطی رسید. بدین منظور برای یررسی سطح آگاهی های زیست محیطی مردم، نمایشگاهی محوریت محیط زیست دایر گردید و از طریق پرسشنامه و محاسبات آماری میزان و سطح آگاهی های زیست محیطی افراد بازدید کننده ارزیابی گشت و در پایان جهت بهبود و افزایش شرایط زیست محیطی و افزایش آگاه سازی افراد جامعه راهکارهایی ارائه گردید.