سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا سادات خاتمی کیا – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

هدف اصلی این بررسی میزان آکاهی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی تهران از مبانی، اصول و مهارتهای کارآفرینی و نیز بررسی ضرورت آموزش این اصول و مهارتها می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن به صورت پیمایشی است، در گردآوری اطلاعات تحقیق از روش اسنادی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است، نمونه ی مورد مطالعه شامل ۹۵ نفر (۶۳ نفر دانشجو و ۳۲ نفر عضو هیئت علمی) می باشد. که بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه های انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و آماری استنباطی (چون آزمون T) تک نمونه های مستقل و با توجه به سوالات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که دانشجویان آگاهی کمی از مبانی، اصول، و مهارتهای کارآفرینی دارند و با توجه به این موضوع ضرورت آموزش کارآفرینی از دیدگاه اعضای هیئت علمی بررسی و تائید شده است.