سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزاد شیدفر – دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت
امیر رادفر – دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی کارکنان تولید کننده مواد لبنی شهر ایلام در باره تب مالت بر روی ۱۹۰ نفر کارگر و به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. روش جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه و مصاحبه چهره به چهره بود. اطلاعات توسط برنامه SPSS و Epinfo آنالیز شد. ۶/۳ درصد افراد مورد مطالعه بی سواد، ۵۵/۲ درصد دارای سواد خ واندن و نوشتن، ۳۳/۶ درصد مدارک راهنمایی تحصیلی و ۴/۹ درصد بالاتر از دیپلم بودند. ۱/۵ درصد از افراد سطح آگاهی خوب، ۵۰ درصد متوسط و ۴۸/۵ درصد آگاهی ضعیف داشتند. بین سطح آگاهی با افزای سواد ارتباط معنی داری وجود داشت. (P=0.01)، ۱۰/۵ درصد کارگران آموزش دیده و سایرین آموزش ندیده بودند. بین سطح آگاهی کا رگران در باره تب مالت و محل سکونت کارگران از نظر شهر و روستا ارتباط معنی داری وجود نداشت. با افزایش سن ومدت کار کارگران، میزان آگاهی نیز نسبت به بیماری تب مالت افزایش یافت. بطور کلی میتوان نتیجه گرفت که با افزایش آموزش و تحصیلات، میزان آگاهی کارگارن نسبت به بیماری تب مالت افزایش می یابد.