سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسن احرامپوش – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
قاسم کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرهاد ایرجی – کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان
عارف رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

مدیریت مواد زاید جامد از هشت عنصر کاهش در مبداء ، تولید ، ذخیره در محل ، جمع آوری ، حمل و نقل ، پردازش و بازیافت ، دفع و مراقبتهای پس از دفع تشکیل شده است. مرحله تولید در فرآیند مدیریت مواد زاید نقش اساسی دارد و مردم به عنوان تشکیل دهندگان اولین حلقه زنجیره آگاهی و نگرش صحیح نسبت به این موضوع می توانند موجب عملکرد صحیح تر و مدیرت کاراتر سیستم گردد. این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است که به روش مقطعی انجام شده است. جامعه مورد بررسی ۹۰ نفر از منطقه رامشه شهرستان اصفهان بوده که توسط پرسشنامه خود ایفا مورد پرسش قرار گرفتند . به منظور تحلیل داده ها از نسخه ۱۱٫۵ نرم افزار SPSS استفاده گردید. میانگین نمره آگاهی در این بررسی ۱/۲±۸/۰۵ ( از ۱۴ امتیاز) بود که متوسط به بالا ارزیابی گردید و میانگین نمره نگرش ۲/۳± ۲/۱۲ می باشد که نشان می دهد جامعه مورد مطالعه از نگرش مثبتی برخودار است. ۳۸/۵% از مردم دفتن بهذاشتی و ۳۳/۷% بازیافت را بهترین روش دفع زباله معرفی کرده اند . ۶۴% افراد جمع آوری زباله را دو بار در هفته لازم دانسته اند. همچنین ۳۸/۳% افراد با بیشترین فراوانی معتقد بودند که زباله ها بهتر است بین ساعت ۹-۷ صبح جمع آوری شود. ۳۲/۳ درصد مردم با فروش زباله به افراد دوره گرد بطور نسبی مخالف و ۲۹/۳% کاملا مخالف بودند. رضایت نسبتا کم مردم از خدمات و نظر اکثریت موافق آنها با واگذاری مدیریت زباله به بخش خصوصی نشانی از ضعف عملکرد در مدیریت مواد زاید جامد می باشد.