سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی صفدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمدحسن احرامپوش – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محمدتقی قانعیان – عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مهدی میرزایی علویجه – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

چکیده:

تولید مواد زاید جامدمحصول فعالیت های مختلف انسان است که امروزه با تغییر شیوه زندگی وتوسعه همه جانبه نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته است بازیافت و استفاده مجدد از مواد زاید جامد به دلیل کاهش هزینه های تهیه مواد اولیه صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش دفع و با توجه به کمبود و تهی شدن منابع و افزایش آلودگیهای مختلف زیست محیطی مدت زیادینیست که بعنوان یک الگوی اقتصادی مطرح گردیده است این پژوهش یک مطالعه مقطعی می باشد که برروی ۲۵۲ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد به روش طبقه بندی انجام گردید ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای دارای روایی و پایایی معتبر شامل ۴ بخش سوالات دموگرافیکآگاهی ۱۲ سوال نگرش ۷ سوال و عملکرد ۵ سوال بود که به روش خود گزارش دهی توسط دانشجویان تکمیل گردد. میانگین نمره اگاهی دانشجویان برابر با ۳/۰۲±۱۱/۴۶ بود نمره کل ۱۸-۰ که به ترتیب در دختران ۲/۲۵±۱۱/۵۴ و در پسران ۴/۳۴±۱۱/۲۵ گزارش گردید میانگین نمره نگرش آنها ۲/۵۹±۲۱/۸۷ نمره کل ۳۰-۶ به ترتیب در دختران برابر با ۲/۳۱±۲۲/۱۱ و پسران ۳/۱±۲۱/۳۱ میانگین نمره عملکرد دانشجویان برابر با ۱/۱۱±۱/۹۷نمره کل ۵-۰ بود که به ترتیب دختران ۱/۱±۲/۰۶ و پسران ۱/۱۳±۱/۷ گزارش گردید میزان آگاهی دانشجویان در سطح بالایی قرارداشته و نگرش آنان در سطح متوسط و عملکرد شان در سطح ضعیف بود که به نظر می رسد با اطلاع رسانی صحیح و بهتر می بتوان این شکاف را بهبود بخشید.