سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا قاسمپورشیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهرداد کریمی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در این تحقیق قسمتی از رودخانه کر می باشد که بین عرض های جغرافیایی طول های جغرافیایی در استان فارس در جنوب شهر مرودشت واقع شده است.نقش عناصر سنگین در ایجاد اختلالات اکولوژیکی و تاثیر منفی بر سلامت انسان ها و سایر موجودات بسیار مهم میباشد. با توجه به استقرار پتروشیمی،کارخانه ها و مراکز صنعتی شهر مرودشت در اطراف رودخانه کر،اثرات زیست محیطی مخرب عناصر سنگین بر آن و مطالعه شرایط زیست محیطی رودخانه کر بسیار حائز اهمیت است . به منظور بررسی چگونگی توزیع عناصر بالقوه سمی و عوامل موثر بر آن در رودخانه کر،نمونه برداری از ۹ ایستگاه در طول رودخانه کر انجام شد و نمونه های رسوبی دانهریز ( ذرات کوچکتر ا ز ۶۳ میکرون) توسط آزمایش CP-OES تجزیهشیمیایی شدن . د مقایسه نتایج حاصل از تجزیه نمونه ها با نمونه زمینه و استانداردهای معتبر جهانی حاکی از غلظت بالای فلزات Ni,Zn,Pb,As در تعدادی از ایستگاه های مورد مطالعه است. جهت برآورد شدت آلودگی در منطقه و همچنین برای تفکیک اثر عوامل انسانی ( آنتروپوژنیک) از عوامل طبیعی ( ژئوژنیک) از شاخص زمین انباشت Igeo) شاخص آلودگیPI) ضریب غنی شدگی EF) درصد عوامل انسان زاد An) استفاده شده است ضرایب همبستگی به دست آمده بین عناصر آلاینده نشان می دهد که عناصر آرسنیک، سرب و روی با یکدیگر همبستگی مثبت و بالایی دارند که ناشی از منشأ یکسان، آزاد سازی و رسوب مشابه این عناصر تحت شرایط سطحی درطول مسیر رودخانه است. این تحقیق نشان می دهد که بیشترین غلظت عناصر آلاینده در رودخانه کر درمجاورت شهر مرودشت ، ناشی از ورود پساب های فاضلاب شهری وصنعتی به رودخانه می باشد.