سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدحسین قطمیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عاطفه نیمروزی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی واحد جنوب
مریم سام – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

دریاچه مهارلو بین عرض های جغرافیایی ‘ ۱۹ و ۲۹ )و (‘ ۳۱ و ۲۹ و طول های جغرافیایی۴۱ و̊ ۵۲ )و (‘ ۵۳ و̊ ۵۲ ) و در ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی شهر شیراز واقع شده است . تامین کننده اصلی آب این دریاچه ، رودخانه ها و آبراهه هایی هستند که از شمال باختری و جنوب خاوری در آن تخلیه می شوند و آن را تغذیه می کنند ، مهم ترین این ها عبارتند از: رودخانه خشک،رودخانه چنار راهدار، ،رودخانه نظر آباد .( سروستان و رودخانه سلطا نآباد (سازمان آب منطقه ای فارس ، ۱۳۸۲ با توجه به نقش عناصر سنگین در ایجاد اختلالات اکولوژیکی و تاثیر آنها بر سلامت انسان ها و سایر موجودات، و با توجه به استقرار شهر شیراز و روستا هاو زمین های کشاورزی در اطراف دریاچه مهارلوو اثرات زیست محیطی مخرب عناصر سنگین بر آ ن ها مطالعه شرایط زیست محیطی دریاچه مهارلو بسیار حائز اهمیت است .در این راستا این مطالعه در رسوبات آبرفتی بستر این دریاچه جهت شناخت الگوی توزیع عناصر سنگین (نیکل، کروم، سرب، کادمیوم)صورت گرفته است . نمونه ها به صورت سیستماتیک از سمت شمال غربی دریاچه به سمت جنوب شرقی آن در ۱۸ ایستگاه برداشت و توسط دستگاهIcp مورد آنالیز قرار گرفت.نتایج حاصل نشان داد که غلظت بدست آمده برای عناصر مذکور از ناحیه شمال غرب به سمت جنوب شرق کاهش یافته و یک سیر نزولی را طی می کند که بیانگر آلودگی ناشی از استقرار صنایع مختلفدر بالا دست دریاچه می باشد . جهت برآورد شدت آلودگی در منطقه از شاخص زمین انباشتIgeoفاکتور غنی شدگیEF) و شاخص آلودگیPI) استفاده شده است که نتایج حاصل شدت آلودگی عناصر مذکور در منطقه را نشان می دهد .همچنین با مقایسه غلظت های بدست امده از ایستگاه های مختلف با نمونه های زمینه و مقایسه نتایج آن ها با استانداردهای معتبر جهانی اثر عوامل انسانی (آنتروپوزنیک)از عوامل طبیعی (ژئوژنیک) تفکیک شده است