سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نفیسه نیک عمل لاریجانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان ، دانشگاه تهر
مریم وراوی پور – عضو هیأت علمی گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمود مشعل – عضو هیأت علمی گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه کودهای آلی یکی از مهم ترین منابع و عناصر مغذی خاک ها و گیاهان، در فرآیند تولید محصولات کشاورزی به شمار می روند.. به دلیل بی توجهی کشاورزان در استفاده از این نوع کودها سبب ورود برخی از آلاینده ها (مانند کلیفرم ها) به شبکه های زهکش شده و از طریق رواناب سطحی و یا زه آب زیرزمینی موجبات آلودگی آب های زیرزمینی را فراهم می نماید. یکی از راه های تعیین میزان آلودگی زهاب ها، شمارش کلیفرم ها می باشد. بر این اساس در این تحقیق با افزودن کودهای آلی به مقدار ۳۵ تن در هکتار به خاک سیلت لوم، جهت تعیین کمیت آلودگی و نحوه انتقال کلیفرم مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. که با آزمایشات میکروبی طی سه هفته بر روی زه آب های خروجی از این خاک مشخص شد. تعداد سه نمونه زه آب پس از هر آبیاری و با فاصله زمانی مناسب از هر لایسیمتر و بر اساس محاسبه حجم خلل و فرج خاک تهیه گردید. آزمایشات تعیین تعداد کلیفرم در نمونه های زه آب، به روش استاندارد تخمیر ۱۵ لولهای انجام شد. نتایج نشان داد که میزان انتقال کل کلیفرم در خاک حاوی کود مرغی به مراتب بیشتر از کود گاوی و لجن فاضلاب بوده است و همچنین در مجموع نتایج آزمایشات نشان داد، میزان آلودگی در خاک حاوی کودهای مرغی و گاوی طی گذشت زمان به مرور دچار کاهش شده اما این روند در خاک های حاوی لجن فاضلاب بالعکس می باشد.