سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود بینش برهمند – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده علوم پزشکی تهران
کامبیز قربانی – پزشک عمومی ، معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان رشت
مسعود یونسیان – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی
محمد عطارقصبه – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان رشت

چکیده:

شیر و فراورده های آن به لحاظ دارا بودن ترزش غذایی بالا ، در تغذیه انسان دارای نقش بسزایی است. این مواد به علت دارا بودن اغلب مواد مغذی ، محیط بسیار خوبی برای رشد و فعالیت بسیاری از میکروارگانیسم های بیماری زا می باشند . این مطالعه با هدف تعیین میزان آلودگی میکروبی وشیمیایی بستنی های سنتی شهر رشت و ارتباط آن با وضعیت بهداشت محیط اماکن انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی با حجم ۱۲۰ نمونه بستنی ، بطور تصادفی از کلیه تولید کنندگان و فروشندگان بستنی سنتی در شهر رشت در شش ماه اول سال ۱۳۸۷ نمونه برداری گردید . و رد شرایط استاندارد در کنار یخ بمنظور انجام آزمایش شیمیایی و میکروبی به آزمایشگاه ارسال شد . داده های حاصله وارد محیط نرم افزار SPSS گردید و با استفاده از فرمولهای آمار توصیفی و همچنین آزمون Chi-Square و t-test تحلیل شدند. یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد که ۷۵% از نمونه ها از نظر میکروبی آلوده بودند و از ۸۹ مورد بستنی رنگی ۴۵% دارای رنگ مصنوعی غیر مجاز بودند . در بررسی انجام شده بین نوع شیر مصرفی با وجود آلودگی ، ارتباط معنی داری مشاهده شد ( ۰/۰۱>p) . رابطه معنی داری بین بهداشت ابزار و لوازم کار وجود آلودگی تائید گردید (۰/۰۱>P). نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده لزوم از شیر پاستوریزه ، ضد عفونی لوازم و ابزار کار و حمل و نقل مناسب آن امری ضروریست . آموزش مداوم پرسنل شاغل در بستنی فروشی ها و تولید کنندگان بستنی و رعایت موازین بهداشت محیط در محل کار از جمله مداخلات ضروری است.