سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی مروج – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی دانشگاه آز اد اسلامی واحد شیراز
مهرداد کریمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

معدن دوتویی در ۱۱۱ کیلومتری نیریز و ۱۵۱ کیلومتری شمال شرقی شیرازو در شرق روستای خواجه جمالی قرار دارد جهت بررسی روند و توزیع آلودگی خاک، تعداد ۲۱ نمونه از خاک منطقه برداشت شد و به وسیله دستگاهICP-OESدرآزمایشگاه مطالعات معدنی زرآزما واقع در تهران آنالیز شدند. سپس داده های آماری حاصل از نتایج آنالیزها با استاندارد خاک اریکسون و کلارک مقایسه گردید و به صورت نمودار تحلیل و بررسی شدند و نتایج نشان می دهد که نحوه توزیع و پراکندگیفلزات سنگین در نمونه های خاک منطقه ، در خاک های مجاور کانه زایی کرومیت و کارخانه فرآوری در جهت باد غالب و همچنین در نزدیکی کومه باطله بیش ترین غلظت را نشان داده و با دور شدن از معدن کرومیت و کارخانه از غلظت این فلزات درخاک به میزان قابل توجهی کاسته می شود. جهت برآورد شدت آلودگی در منطقه از شاخص زمین انباشتIgeo(فاکتور غنی شدگیEF(شاخص آلودگیPI( استفاده شده است که نتایج حاصله ضریب غنی شدگی نمونه های خاک نشان دهنده نقش هر دو عامل انسان زاد و زمین زاد در آلودگی فلزات سنگین در منطقه دارد.