سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا صفاری – کارشناسی ارشد ژئوشیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران
سیدامین میرسجادی – کارشناسی ارشد ژئوشیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران
بهزاد مهرابی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد پورخسرو – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، منطقه شمالشرق، ایران

چکیده:

هدف از انجام این طرح بررسی میزان آلودگی آبهای مناطق معدنی شمال غرب استان اردبیل به عناصر مس و روی و نیز تعیین منشأ این آلودگی ها است. با توجه به اینکه عناصر در حالت های اکسیدیسیون مشخصی مسمومیت زا هستند تعیین گونه بندی آنها بسیار حائز اهمیت است لذا در این مطالعه حالت های اکسیداسیون عناصر مس و روی در نمونه های آبی با استفاده از نرم افزار ترمودینامیکی MINTEQA2 تعیین شده است. در مجموع ۲۰ نمونه آب از زون های مختلف دگرسانی و غیردگرسانی برداشت شد. شرایط آبهای منطقه به نحوی است که در میان کمپلکس های غیرآلی کمپلکس مس – کربنات غالب بوده و کمپلکس های هیدروکسیدی در درجه دوم اهمیت قرار دارند، با توجه به اینکه مس تمایل زیادی به تشکیل کمپلکس های آلی و غیر آلی دارد، درصد Cu+2 آزاد پایین است، بنابراین انتظار میرود میزان مسمومیت زایی مس از حد انتظار پایین تر باشد. نمونه هایی که از آبهای سطحی و زیرزمینی ناحیه در این مطالعه جمع آوری شده اند، حاوی غلظت های بالاتری از عنصر مس نسبت به مقادیر استاندارد و قراردادی معین شده توسط موسسات بین المللی ارائه کننده مقادیر رهنمود هستند. غلظت های زیاد مس در آب (بالای ۱۰۰ قسمت دربیلیون) قابل توجه است. وجود تغییرات زیاد در غلظت مس و روی بر این نکته دلالت می کند که هم ویژگی- های فیزیکی (اندازه دانه) و هم ویژگیهای شیمیایی ph فازهای ثانویه مانند سولفیدها، اکسیدهای آهن و کانی های رسی) در پراکندگی این عنصر در محیط نقش مهمی دارند ph پایین باعث حل شدن فلزات سنگین و در نتیجه انتقال آنها به نقاط دورتر می شود.