سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی طبیبی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات خوزستان
پروین نصیری – استاد دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
کتایون ورشوساز – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
عبدالرحمن راسخ – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

آلودگی صوتی در شهرها یکی از مشکلات مهم محیط زیستی است که موجب اثرات زیان آوری نظیر افت شنوایی اختلال درخواب، افزایش فشار خون و بسیاری مشکلات دیگر درمردم شهر نشین می گردد به منظور پیشگیری از این اثرات و برنامه ریزی جهت کنترل آن بررسی و اندازهگیری آلودگی صوتی در شهرها امری ضروری است این پژوهش با هدف بررسی وضعیت آلودگی صوتی در منطقه شهرداری ۶ شهر اهواز صورت گرفته است دراین پژوهش ۳۷ ایستگاه بهمنظور بررسی وضعیت آلودگی صوتی در منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید اندازه گیری ها در فصل زمستان ۱۳۸۸ و بصورت روزانه ۷ صبح تا ۱۰ شب به مدت یک هفته صورت پذیرفت تراز معادل صوت تراز فشار صوت حداکثر تراز صوت و حداقل تراز صوت درتمامی ایستگاه ها اندازه گیری شدند میانگین تراز معادل صوت بدست آمده از ایستگاه های اندازه گیری با مقادیر استاندارد صدای ایران مقایسه شدند که درتمامی ایستگاه ها این مقادیر بیش از حدود استاندارد کشور بود.