سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین مسلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
پروین نصیری – استاد دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
کتایون ورشوساز – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز _دکتری مدیریت محیط زیست
مهران افخمی – هیات علمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان_دکتری علوم محیط زیست

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی آلودگی صوتی در مناطق ۲و ۷ شهرداری اهواز می باشد دراین تحقیق ۵۵ ایستگاه ۲۵ ایستگاه در منطقه ۲و ۳۰ ایستگاه در منطقه ۷ به منظور بررسی و اندازه گیری میزان تراز صدا در مناطق مورد مطالعه انتخاب گردید و نمونه برداریها در دو فصل زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹ و درهر فصل یک هفته در هر منطقه صورت پذیرفت اندازه گیری ها بصورت روزانه ۷ صبح الی ۱۰ شب بودند پارامترهای اندازه گیری شده صدا در ایستگاه های نمونه برداری شامل تراز پیک ماکزیمم که بالاترین مقدار پیک هنگام شروع اندازه گییر می باشد حداقل صدای ایجاد شده از لحظه ی شروع اندازه گیری حداکثر صدای ایجاد شده از شروع اندازه گیری تراز معادل صوت، تراز پیک ماکزیمم در ثانیه بعدی وقفه ها سنجش تراز صدا لحظه ای تصادفی با گذشت یک ثانیه و تراز فشار صوت بودند. میانگین تراز معادل صوت بدست آمده از ایستگاه های نمونه برداری با مقادیر استاندارد صدای ایران مقایسه شدند که تقریبا در تمامی این ایستگاه ها این مقادیر بیش از حدود استاندارد بود.