سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید حسین خزاعی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی دریا ، دانشگاه علوم
زینب حسن پور – دانش آموخته کارشناسی مهندسی منابع طبیعی ، محیط زیست ، دانشکده منابع ط

چکیده:

آلودگی صوتی شهرها یکی از مشکلات مهم زیست محیطی به حساب می آِد که به دلیل قابلیت بروز آثار فیزیولوژیک و روانی بر انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از آن جا که بررسی آلودگی صوتی در تعداد محدودی از شهرها صورت گرفته است. اندازه گیری آلودگی صوتی در شهرها امری ضروری است. این پژوهش با هدف ارزیابی آلودگی صوتی در تعداد محدودی از شهرها صورت گرفته است. اندازه گیری آلودگی صوتی در شهرها امری ضروری است. این پژوهش با هدف ارزیابی آلودگی صوتی در نقاط پرتردد شهرستان آبادان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ صورت گرفت. روش بررسی : در این مطالعه ۲۴ ایستگاه از مناطق پر تردد شهرستان آبادان برای اندازه گیری تراز فشار صوت انتخاب شد. برای بررسی وضعیت آلودگی صوتی پارامترهای SPL و Leq و LMax و LMin و LNP و TNI در نظر گرفته شد. سپس صدا به مدت ۱۰ دقیقه در دو نوبت ظهر و عصر برای هر ایستگاه اندازه گیری گردید . بدین منظور از ایستگاه صوت سنج مدل CEL–۲۳۱ ساخت کارخانه CASELLA CELL کشور انگلستان استفاده شد. یافته ها : حداکثر تراز معادل فشار صوت اندازه گیری شده مربوط به چهار راه کلیسا و میدان ایستگاه ۷ د رهنگام عصر به مقدار ۶۴/۵۱ دسی بل و حداقل آن مربوط به مسجد پیروز د رهنگام عصر به مقدار ۵۲/۰۱ دسی بل است. شاخص صدای ترافیک (TNI) نیز ۷۴/۵ دسی بل به دست آمد که د رمقایسه با استاندارد ۱۴/۵ دسی بل بالاتر است. نتیجه گیری : نتایج نشان می دهد که شهرستان آبادان از آهودگی صوتی بالایی د رمناطق مسکونی – تجاری برخوردار است. لذا می بایست اقدام جدی و موثر د رجهت کنترل صدا و پیش گیری از عوارض ناشی از آن به عمل آورد.