سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ندا بیت سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
رضا منظم اسماعیل پور – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه بهداشت حرفه ای
محمدصادق سخاوت جو – عضو هیئت علمی گروه مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات خوزستان
فرامرز معطر – عضو هیئت علمی گروه مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

توجه به آرامش و آسایش بیمار در زمان مراجعه و بستری در بیمارستان با توجه به دردهای وی حایز اهمیت زیادی است. بالاتر از حد مجاز بودن صدا می تواند باعث تشدید بیماری فرد شود همچنین بر ارائۀ خدمات توسط کارکنان تأثیر منفی خواهد داشت لذا اتخاذ تدابیر مناسب جهت کاهش آلودگی صوت از اهمیت بسیاری برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت صدا در بخشهای مختلف بیمارستان و نیز ارزیابی میزان آزردگی و سلامت شاغلین در سال ۱۳۸۹ انجام گرفته است. جهت اندازه گیری ترازهای صوتی و آنالیز فرکانسی، ۶۸ ایستگاه در کلینیکهای تخصصی، دفاتر اداری، آزمایشگاهها، بخشهای درمانی و بخشهای بستری انتخاب گردید و عملیات اندازه گیری در ایستگاهها انجام گرفت. در این تحقیق اندازه گیریها توسط دستگاه صداسنج انجام گرفت و ۱۹ ایستگاه در بخشهای بستری در دو نوبت ملاقات و استراحت و ۴۹ ایستگاه در کلینیکهای تخصصی، دفاتر اداری و دیگر بخشها در یک نوبت و در ساعات اداری انجام گرفت. در ادامه شاخصهای صوتی نظیر SPL, Leq, PNC, NCB, SNR تعیین گردید و پرسشنامه سلامت عمومی توسط شاغلین بیمارستان تکمیل شد. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد تمامی شاخصهای مورد مطالعه در تمامی بخشهای بیمارستان نفت از حد استاندارد فراتر بودند با این وجود در آزمایشگاه و بخشهای بستری بین ساعات ۳-۵ افزایش تمامی شاخصهای صوتی نسبت به میزان استاندارد آن به لحاظ اماری معنی دار بودند ولی در اورژانس و اتاق عمل علیرقم افزایش شاخصها از حد استاندارد این افزایش معنی دار نبود. نتایج حاصل از این مطالعه لزوم اهتمام بیشتر به کاهش آلودگی صوتی را در بیمارستان نفت مورد تأکید قرار می دهد