سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسن احرام پوش – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
سجاد رحیمی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدم
بهروز کریمی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدم
مجتبی داودی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدم

چکیده:

بیمارستان ها نقش بسزایی در بازگرداندن سلامت جسمی وروحی افراد بیمار دارد. ایجاد محیط آرام وساکت در محیط بیمارستان از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورتی که عوامل زیان آور کار از قبیل سر وصدا در محیط بیمارستان افزایش یابد تاثیر منفی روی کارکنان وپرسنل بیمارستان جهت ارائه خدمات مناسب به بیماران خواهد شد.از ۱۲ بخش مهم بیمارستانها شهر کرمانشاه در مدت ۶ ماه تعداد ۲۷۲۰ موردبه کمک دستگاه تراز سنج صوتی سنجش گردید. این مطالعه با میانگین تراز فشار صوت ( SPL ) و ۶۰dBA و انحراف معیار ۶dBA با لحاظ نمودن حداکثر خطای نمون هگیری معادل ۵% و فاصله اطمینان ۹۵% انجام شد.و در نهایت، پس از محاسبات مختلف بر روی دادهای خام از هر بیمارستان، بانرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل صورت گرفت.نتایج کلی نشان می دهد که ۲۵ درصد بیمارستانها دارای شرایط غیر مجاز تراز فشار صوت در روزهای عادی هستند و ۶۸ درصد بیمارستانها در روزهای ملاقات دارای تراز بالاتر از ۶۰ دسی بل هستند. بین مقادیر صدا در روزهای ملاقات نسبت به روز های عادی ارتباط معنی داری ( ۰٫۰۰۲ > P ) وجود دارد. بین تراز صدا در روز عادی با روزهای ملاقات تفاوت معنی دار بوده. (۰٫۰۲۴ = P ) همچنین بین شیفت های مختلف و میانگین ترازفشار صوت معنی دار ی آماری وجود دارد. با توجه به نتایج این تحقیق مشخص می شود که در اکثر بیمارستانهای مورد مطالعه تراز شدت صوت در روز های ملاقات و در برخی موارد در روز های عادی بالاتر از حد استاندارد می باشد.معمولا در بیمارستانها سر وصدا به دلیل تجهیزات و وسایل ویا به دلیل حضور بیش از حد همراهان بیماران در بخش های مختلف ایجاد می گردد.