سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محد حسن احرامپوش – دانشیار گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدو
عباسعلی جعفری – دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پز
سمیه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صد
محمد تقی قانعیان – استادیار گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صد

چکیده:

با توجه به رشد سریع جمعیت و زندگی شهرنشینی استخرهای سرپوشیده از مراکز مهم تفریحی برای عموم مردم می باشد. آب استخر ، ناقل خوبی برای بیماریهای مختلف به ویژه عفونتهای قارچی است. این تحقیق با هدف تعیین میزان آلودگی های قارچی درماتوفیتی در استخرهای سرپوشیده شهر یزد در تابستان سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی ، چهار استخر شنای سرپوشیده شهر یزد که بصورت تصادفی انتخاب شدند، در طول تابستان سال ۱۳۸۸ با استفاده از روش نمونه گیری با موکت از نظر آلودگی قارچی درماتوفیتی مورد بررسی قرار گرفتند . بیست و پنج نمونه از نواحی مختلف هر استخر (پاشویه ، دوش ، رختکن ، سونا ، اطراف استخر) و مجموعا ۱۰۰ نمونه از استخرها برای جداسازی قارچها مورد آزمایش قرار گرفتند . همچنین بعضی پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب استخر مانند میزان کدورت ph ، دما و میزان کلر نیز اندازه گیری شدند. یافته ها : یافته ها نشان داد که از کل نمونه های مورد مطالعه ، ۷ مورد ( ۷درصد) دارای آلودگی قارچی درماتوفیتی در نواحی مختلف استخرها بوده ، که بیشتر مربوط به نواحی رختکن ، سونا و پاشوره استخر می باشد . درماتوفیت های جداشده شامل تریکوفیتون منتاگروفیت (۶ مورد ) و اپیدرموفیتون ( ۱مورد) بودند. نتیجه گیری : نتایج نشانگر وجود آلودگی های قارچی درماتوفیتی در استخرهای مورد بررسی می باشد که می توانند باعث انتشار عفونت های قارچی جلدی در بین شناگران باشد. لذا توصیه می شود که مسئولین استخرها به رعایت نکات بهداشتی فردی، گندزدایی محیط استخر ، رعایت بهداشت محیط و همچنین کنترل مقدار کلر آزاد باقیمانده در آب توجه نمایند.