سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین الهامی راد –
علی بایگان –
مهدی زینلی مقدم –

چکیده:

هدف از انجام این آزمایش اندازه گیری میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر پاستوریزه مصرفی در شهرستان زاهدان)سیستان و بلوچستان( به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) به همراه شناساگر فلورسانس و روش الایزا می باشد. پس از انجام آزمایشات مشخص شد که با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ۹۴ عدد ۸۹/۰۹%از کل ۵۵ نمونه انتخابی برای آزمایش آلوده به آفلاتوکسینM1 هستند و تنها ۱۲عدد ۲۴/۴۸% از ۴۹نمونه آلوده، آلودگی کمتر از استاندارد تعیین شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا یعنی ۰/۵میکروگرم بر لیتر را نشان دادند و این در حالی بود که ۹۴ عدد۹۳/۸۷% از نمونه های آلوده دارای آلودگی بیشتر از استانداردهای تدوین شده توسط سازمان استاندارد در ایران که۰/۰۵ میکروگرم بر لیتر است را نشان دادند با استفاده از روش الایزا نیز مشخص شد که ۴۱ ۷۴/۵۴%عدد از ۵۵ نمونه مورد بررسی دارای آلودگی بودند،که در این بین تنها ۲۴ عدد۴۶/۳۴% از ۴۱نمونه آلوده میزان آلودگی کمتر از ۰/۵میکرو گرم بر لیتر و درعین حال ۹۹ عدد) ۴۹ %( از ۹۲ نمونه آلوده میزان آلودگی بالاتر از ۰/۰۵میکرو گرم بر لیتر را نشان دادند