سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش فیلتراسیون هوای صنعتی و فرآیندی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی میردریکوند – مهندس شیمی
نادر نبهانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
سعیده ایمانی مقدم – مهندس ایمنی وحفاظت فنی
امیرعلی رضازاده – دانشجوی مهندسی ایمنی و حفاظت فنی

چکیده:

پالایشگاه های گاز به عنوان یکی ازعمده ترین مراکز مواجهه با آلودگی الاینده های ناشی ازH2Sبه شمارمی روند چگونگی انتشاروتاثیرات آن برافراد ومحیط و فرایند کنترل آنها از موضوعات مهم مورد توجه متخصصان محیط زیست می باشددراینمقاله براساس نتایج بدست آمده از تحقیق میدانی درپالایشگاه خانگیران و بررسی خوراک آنالیزهای هوای این مجموعه و همچنین میترینگ گاز شیرین خروجی پالایشگاه درباب اهمیت این پدیده و آثار زیان بارآن به تفصیل سخن به میان آمده است و همچنین روشهای کاهش و یا حذف انتشار آن درمحیط مورد بررسی قرارگرفته است به علاوه میزان H2S دریک برهه زمانی سه ماهه درسال ۸۸ اندازه گیری و با میزان استاندارد جهانی آن مقایسه شده است نتایج بدست آمده نشان میدهدکه درمحیطهای نمونه گیری نفت شیرین غلظت هیدروژن سولفید درحدمجاز بوده و از نظر تاثیر برسلامت افراد نگران کننده نمی باشد حال آن که درانالیز گاز ترش ورودی پالایشگاه میزان این الاینده از استاندارد جهانی به مراتب بالاتر است.