سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مژگان چیت ساز – کارشناسی ارشد آلودگی دریا ، دانشکده علوم وفنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال.
پریسا نجاتخواه معنوی – دانشیار، گروه بیولوژی دریا ،دانشکده علوم وفنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال.
لیندا یادگاریان – استادیار، گروه محیط زیست دریا ، دانشکده علوم فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال

چکیده:

در این مطالعه د.د.ت ومتابولیت های آن در نمونه های بنتوز ) لارو شیرونومیده ( و عضله ماهی کاراس )گونه Carassius carassius ( در بهار ۱۳۳۲ درمنطقه آبکنار ) غرب تالاب انزلی ( در ۸ ایستگاه انجام گرفت . ارزیابی سم شناسی با دستگاه GC-Mass وروش موپام انجام شد . میزان سم DDT ، DDD و DDE در عضله ماهی کاراس بترتیب ppb1/68±۰/۶۷ و۰/۸۱±۰/۳۳ ppb ، ۰/۶۲±۰/۳۱ ppb و میزان این سموم در لارو شیرونومیده بترتیب ppb ، ۰/۳۱±۰/۱۶ ppb ،۰/۲۰±۰/۱۱ تعیین گردید . با مقایسه میزان سم DDT مصرفی در شمال ایران و استانداردهای جهانی، تجمع سم DDT در نمونه های ماهی ولارو شیرونومیده از حد مجاز استاندارد کانادا و FDA پایین تر بوده است .با توجه به نتایج حاصله، افزایش غلظت آلاینده ها در طول زنجیره غذایی می تواند حاکی از بزرگنمایی زیستی و انتقال در طول زنجیره غذایی را تایید نماید