سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

صیدکرم نوریان فر – مدرس دانشگاه فرهنگیان ، پیام نور واحد بهارستان
دلیر ناصری – کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، آموزش وپرورش، دانشگاه آزاد کرمانشاه.
علیرضا عصاره – استادیار دانشگاه شهید رجایی تهران .

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی میزان آشنایی مربیان از نیازهای آموزشی کودکان پیش دبستانی شهر ری صورت گرفته است. جامعه آماری هدف این مطالعه، ۰۸ نفر از مربیان پیش دبستانی شهری و روستایی شهر ری در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ بوده است که به شیوه سرشماری صورت گرفته است. ابزار اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش یک آزمون محقق ساخته بوده است. که میزان آشنایی مربیان با رشد جسمی – حرکتی، عاطفی – اجتماعی، شناختی – ذهنی، زبانی – گفتاری و خلاقیت فراگیران و نیز روشها و شیوه های آموزشی در دوره پیش دبستان، مورد ارزیابی قرار می دهد. روایی ابزار مورد نظر به دو شکل صوری و محتوایی با استفاده از نظر کارشناسان آموزشی در حیطه آموزش کودکان پیش دبستانی و متخصصان روان شناسی تعیین گردید. و پایایی آن نیز به شیوه ی بازآزمایی و محاسبه ی ضریب همبستگی پیرسون تعیین گردید که ضرایب حاصل شده به شکل کلی و تمام مؤلفه های آن، نشان از پایایی ابزار )هفتادوپنج صدم( بود. تجزیه و تحلیل داده های حاصل در بررسی سؤالاتبا استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، نشان داد که میزان آشنایی مربیان با نیازهای کودکان پیش دبستانی به شکل کلی =۸/۸۸۸( Sig = 1/ ، t =8/ ، نیازهای رشد جسمی – حرکتی ۸۸۸ Sig = /45 ، t (، نیازهای رشد عاطفی – اجتماعی=۸/۸۸۸( Sig =6/ 1 ، t =8/ ، نیازهای رشد شناختی –ذهنی ۸۸۸ Sig = 8/ ، t =8/ ، نیازهای رشد زبان و گفتار ۸۸۸ Sig ،=۵/۵۵ t ، به شکل معناداری بالاتر از حد وسط میانگین ها می باشد. اما میزان آشنایی مربیان با نیازهای رشد خلاقیت نزدیک به میانگین و از لحاظ آماری از معناداری برخوردار نبود ۵= Sig =-8/ ، t. ضمن اینکه میزان آشنایی مربیان با روش ها و شیوه های آموزشی در کودکان پیش دبستانی، به شکل معناداری پایین تر از حد وسط میانگین ها، بود ۸۸۸= Sig =-5/5 ، t