سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پرستو پیله فروش ها – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعات مکانی
علی اصغر آل شیخ – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرزانه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعات مکانی

چکیده:

زلزله یکی ازبلایای طبیعی است که از ابتدا گریبانگیر جامعه انسانی بوده است با توجه به رشد روزافزون جمعیت و عدم پیش بینی دقیق این پدیده زلزله می تواند خسارات جانی و مالی شدیدی را به انسان و محیط پیرامونی او تحمیل نماید با مدیریت بهینه بحران ازجمله داشتن تدابیر قبلی میتوان میزان صدمات جانی و مالی ناشی از این پدیده را تاحدزیادی کاهش داد یکی از تدابیری که می تواند کمک شایانی به کاهشتلفات دراین حادثه کند بررسی مناطق آسیب پذیر و برنامه ریزی درجهت بهبود وضعیت موجود آنها و محدود ساختن دامنه خسارت است دراین پژوهش ابتدا پارامترهای موثر درمیزان خسارت مشخص و سپس با استفاده ازمنطق فازی میزان آسیب پذیری برای بلوکهای آماری درمنطقه ۱۶ تهران بررسی میگردد نتایج حاصل از دو مدل استنتاج فازی سوگنو و ممدانی نشان دهنده آسیب پذیری بیشتر نواحی جنوبی این منطقه میب اشد سپس با استفاده از مدل تحلیل پوشش داده ها و با درنظر گرفتن المان های اصلی تر به مساله مدیریت بحران دراین نواحی پرداخته می شود.